LxP Consulting
Bredgade 25A, 1. sal
1260 København K
 

Tlf.: 3252 4174
Fax: 3252 4184
CVR: 2673 4673
lxp.dk


3. april 2003

  Nyhedsbrev 1, april 2003  
 Indhold
i nyhedsbrev

Det er os en glæde at præsentere det første nyhedsbrev fra LxP Consulting!

I dette nyhedsbrev kan du læse om:

1. Tabt socialfondsstøtte

2. Evaluering af projekt Cirklen påbegyndt
3. www.lxpconsulting.dk - version 2
4. Næste nyhedsbrev fra LxP Consulting
 

 Afskaffelsen af efterposterings-muligheden

LxP Consulting har en løsning
Ikke yderligere socialfondsstøtte
Et eksempel
Overensstemmelse med bekendtgørelseLxP Consulting's løsning Seks grundlæggende situationer for et projekt
Støttekorrektions-modulet


AMS og Socialfonds-revisionens holdninger
Offentliggørelse til gavn for projekterne


 

Tabt socialfondsstøtte
Mange socialfondsprojekter taber berettiget socialfondsstøtte på grund af nye regler om efterposteringer, hvis ikke de handler nu! 

"AMS har truffet beslutning om, at regnskaber der sendes ned mod EU Kommissionen kun må kunne ændres i nedadgående retning som følge af kontrol m.v.”

Bevæggrund for afskaffelse af efterposteringer og et brugbart alternativ

Revisions- og kontrolrisikoen i et regnskab, som til stadighed kan ændres af regnskabsføreren, er uacceptabel høj. I den henseende er afskaffelsen af efterposteringsmuligheden efter 10. januar fuld forståelig og samtidig nødvendig, for at kontrol- og revisionsmyndighederne kan udøve deres virke. Læs grundlaget for disse påstande på LxP Consulting’s hjemmeside under definition af efterposteringer.

De store tabere ved afskaffelsen af efterposteringsmuligheden er indtil videre projekterne. Projekterne kan miste berettiget socialfondsstøtte, hvilket må betragtes som aldeles uacceptabelt.

Et socialfondsregnskab, som ændres i nedadgående retning, har ingen nævneværdig indflydelse på revisions- og kontrolrisikoen. Den eneste holdbare løsning for socialfondsregnskabssystemet er derfor en efterposteringsmetode, som kun ændrer allerede rapporterede socialfondsregnskaber i nedadgående retning, og samtidig sikrer projekterne den berettigede socialfondsstøtte.

LxP Consulting har udviklet en løsning på problematikken. Læs mere nedenfor.


Umiddelbar konsekvens i praksis for projekterne

Udmeldingen betyder, at projekter ikke kan medtage deltagerunderhold eller udgifter vedr. perioden før 1. januar 2003, med mindre der er tale om en reduktion af et allerede eksisterende tal i Opus+. Det betyder ligeledes, at projekter, som ikke nåede at aflevere statusrapporten for 3. periode 2002, eller som ikke fik den godkendt, ikke kan indrapportere statusrapporten for 3. periode 2002.

Det er væsentligt at forstå, at selvom Opus+ og Opus stadig rummer mulighed for at efterpostere, så får det ingen effekt, hvis denne mulighed benyttes. Det er Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), som bestemmer hvilke statusrapporter, der skal sendes til EU Kommissionen. Derfor må det forventes, at gen-indrapporterede statusrapporter vedrørende 3. periode 2002, som er ændret i opadgående retning, ikke vil blive rapporteret til EU Kommissionen og derfor i sidste ende ikke vil udløse yderligere socialfondsstøtte til projektet.


Økonomisk konsekvens for projekterne

Hvis ikke projekt og socialfondskoordinatoren reagerer, findes der talrige eksempler på hvordan projekterne mister socialfondsstøtte ved afskaffelsen af muligheden for at efterpostere i opadgående retning.

Et eksempel er et projekt, som er afsluttet 31. december 2002 (se nedenstående tabel). Projektets bevilling i 2002 er tkr. 1.000. Projektets statusrapport for 3. periode 2002 udviser tkr. 700 i deltagerunderhold og tkr. 1.000 i udgifter. (kolonne 2002) Projektet har efter den 10. januar 2003 fået dokumentation på yderligere tkr. 300 i deltagerunderhold fra deltagerne vedrørende 2002. Der må ikke efterposteres i 2002, hvorfor deltagerunderholdet skal ind i 2003. (kolonne 2002 i 2003).

Projektets slutafregning for 2002 giver tkr. 850 i socialfondsstøtte og tkr. 150 i egenfinansiering. Projektet kan ikke anvende de tkr. 300 i deltagerunderhold i 2003, da der ikke er udgifter. Projektet skal således betale tkr. 150, fordi der ikke er mulighed for at efterpostere. (kolonne I alt 1) Projektet har legitim dokumentation på tkr. 1.000 i deltagerunderhold og tkr. 1.000 i udgifter vedrørende 2002, hvilket burde udløse tkr. 1.000 i socialfondsstøtte. (kolonne I alt 2) Afskaffelsen af efterposteringer koster således ejeren af projektet tkr. 150. Bemærk, at en ændring af støtteprocenter ikke gør en forskel.

  2002

2002 i 2003

I alt

1

I alt

2

Deltagere

700

300

1.000

1.000

Udgifter

1.000

0

1.000

1.000

I alt

1.700

300

2.000

2.000

 

 

 

 

 

Finansiering

 

 

 

 

Deltagere

700

300

1.000

1.000

EU

850

0

850

1.000

Egen

150

0

150

0

I alt

1.700

300

2.000

2.000

Overensstemmelse med Bek. nr. 133 af 1. marts 2001 om tilskud fra Den Europæiske Socialfond
Afskaffelsen af projekternes mulighed for at efterpostere er som udgangspunkt i fuld overensstemmelse med bek. 133. Overensstemmelsen er imidlertid kun til stede, hvis projekterne får mulighed for at få den socialfondsstøtte, de er berettiget til i henhold til den givne bevilling, jf. bek. 133 § 7, stk. 5 og § 15, stk. 2 og bek 133 i øvrigt. I ovenstående eksempel mister projektet tkr. 150, og projektets mulighed for at få de sidste tkr. 150 i socialfondsstøtte må således afgøre, om afskaffelsen af muligheden for at efterpostere, i den situation er i overensstemmelse med bek. 133.


En løsning til gavn for alle parter

For nuværende er afskaffelsen af muligheden for at efterpostere aktuel i forhold til år 2002. Uanset om projektet har eller ikke har en bevilling for 2003, og uanset om projektet har deltagerunderhold og eller udgifter vedrørende 2002, som ikke kom med i statusrapporten for 3. periode 2002, findes der en legitim løsning på hvordan projektet får den berettigede socialfondsstøtte.

De seks grundlæggende situationer, som et projekt kan befinde sig i kan illustreres som følger:

 

 

Nr.

Projekt slut 31/12-2002 – Ingen bevilling i 2003

Nr.

Projektet slut 31/12 2003 – har bevilling i 2003
Yderl. dok. ikke rapporteret i 2002

A1

Kun deltagerunderhold

B1

Kun deltagerunderhold
Yderl. dok. ikke rapporteret i 2002

A2

Kun udgifter

B2

Kun udgifter
Yderl. dok. ikke rapporteret i 2002

A3

Deltagerunderhold og udgifter

B3

Deltagerunderhold og udgifter

LxP Consulting har udviklet et Støttekorrektionsmodul, som kan beregne om et projekt – og i givet fald hvor meget – skal korrigere i 2002 og 2003 for at modtage den berettigede støtte. Korrektioner i 2002 er altid negative, så de nye regler omkring efterposteringer overholdes.

Til brug for håndteringen af eventuelle korrektioner, herunder postering og registrering i Opus+ samt opbevaring af den tilhørende dokumentation, har LxP Consulting udfærdiget en udførlig vejledning. Denne vejledning skal følges, hvis der foretages korrektion som resultat af brug af Støttekorrektionsmodulet.

Høring ved Arbejdsmarkedsstyrelsen og socialfondsrevisionen

Støttekorrektionsmodul og vejledning er tidligere sendt til AMS og socialfondsrevisionen, for at disse skulle have mulighed for at kommentere løsningen. AMS svarer:

"Styrelsen har modtaget din henvendelse vedrørende støttekorrektionsmodul og vejledning. Styrelsen er klar over, at der er behov for tilpasninger af OPUS på området og overvejer mulige løsninger. Styrelsen ønsker derfor ikke p.t. at kommentere den opstillede model. Jeg skal gøre opmærksom på, at projekterne skal indberette den gennemførte aktivitet og de dertil knyttede omkostninger og medfinansiering via OPUS som udmeldt af styrelsen."

Socialfondsrevisionen har ikke besvaret vores henvendelse.

Vores første henvendelse til AMS vedrørende efterposteringsproblematikken skete 22. januar 2003. Denne henvendelse kan læses under nyheder på vores hjemmeside. Siden har vi henvendt os flere gange med efterspørgsel på løsninger samt ideer til løsninger. De besvarelser, vi har modtaget, er i tråd med ovenstående citat.


Det skal understreges, at løsningen gør, at deltageraktiviteten (timer) afspejles i Opus+ i den periode, den er indtruffet. Hvis projekterne ikke anvender løsningen, kan mange projekters statusrapporter udvise et misvisende billede af deltageraktiviteten, idet projekterne ikke må efterpostere disse oplysninger.


Begrænset offentliggørelse

I lyset af ovenstående besvarelse fra AMS, vil Støttekorrektionsmodulet og vejledningen alene blive offentliggjort for en lukket kreds og er derfor gjort tilgængelig under LxP Guiden www.lxpconsulting.dk.
Adgang til LxP guiden kræver brugernavn og password, som kun vores kunder og landets socialfondskoordinatorer har. Støttekorrektionsmodul og vejledning er placeret under værktøjer i LxP Guiden.

Vi har valgt denne type offentliggørelse, for at socialfondskoordinatoren kan styre projekternes anvendelse af Støttekorrektionsmodulet, og således kan socialfondskoordinatoren få afgørende indflydelse på, om et projekt skal miste eventuel socialfondsstøtte eller ej på grund af de nye efterposteringsregler.

 


 
Evaluering af Cirklen

Forventnings-
undersøgelse

Evaluering af projekt Cirklen påbegyndt
LxP Consulting skal evaluere socialfondsprojekt Cirklen, og i den forbindelse har vi iværksat de første undersøgelser. Vi har interviewet medarbejderne og udleveret spørgeskemaer til deltagerne og de virksomheder, som tilknyttes projektet senere i forløbet.

Formålet med disse indledende undersøgelser er at afklare erfaringer fra projektet indtil videre samt at afdække forventninger til projektets forløb resten af år 2003. Projekt Cirklen afsluttes den 31. december 2003, og den endelige evalueringsrapport foreligger ultimo januar 2004.
 

 
Ny hjemmeside

 

www.lxpconsulting.dk - version 2
Vi er stolte af at kunne præsentere en ny og forbedret version af vores hjemmeside. Den vil blive løbende opdateret og tilrettet. Vi har også oversat det vigtigste af vores hjemmeside til engelsk. Besøg hjemmesiden her: www.lxpconsulting.dk

 
 
Næste nyhedsbrev Næste nyhedsbrev
I næste nyhedsbrev stilles der blandt andet skarpt på:

Revisionsudgifter for egen regning
Projekterne risikerer selv at skulle betale for udgifter til revision på grund af systemet.

Kan evalueringen skabe læring i hele organisationen?
Læring er en evaluerings vigtigste succeskriterier.

Nye elementer i LxP Guiden?
Vi offentliggør en række nye elementer i LxP Guiden
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Hvis du ikke er tilmeldt vores nyhedsbrev, kan du gøre det her:
www.lxpconsulting.dk/nyhedsbrev.htm


 

 
 

Med venlig hilsen

LxP Consulting

 
 

Copyright © LxP Consulting