LxP Consulting
Bredgade 25A, 1. sal
1260 København K
 

Tlf.: 3252 4174
Fax: 3252 4184
CVR: 2673 4673
lxp.dk


2. juni 2003

  Nyhedsbrev 2, maj 2003  
 Indhold
i nyhedsbrev

Hermed det andet nyhedsbrev fra LxP Consulting!

I dette nyhedsbrev kan du læse om:

1. Socialfondsprojekter får ikke automatisk socialfondsstøtte til udgifter til
    socialfondsrevisionen!
2. LxP Guiden - en service til kunder og samarbejdspartnere
3. LxP Consulting deltog med en stand på KL's sociale temamøde 2003
4. Ny konsulentydelse: Processtyring - løbende forbedring af projektet
5. Ny konsulentydelse: Formidling
6. Nyt debatforum om Socialfonden
7. Næste nyhedsbrev
 

 
Husk at bogføre udgifter til socialfonds-revisionen i statusrapporten.

Socialfondsprojekter får ikke automatisk socialfondsstøtte til udgifter til socialfondsrevisionen

Tilskudsmodtagere til socialfondsprojekter skal være opmærksomme på bogføring af revisionsudgiften – ellers risikerer de selv at skulle betale udgiften.

Socialfondsprojekternes obligatoriske "2 %" udgifter til socialfondsrevisionen hviler på et ufuldstændigt system. Systemet bliver alligevel påtvunget projekterne, og det er derfor beklageligt, at en beskrivelse af systemet ikke er offentlig tilgængelig for projekterne.

LxP Consulting har kun kendskab til en enkel region, som forsøger at formidle systemet skriftligt til projekterne. Det alvorligste problem med systemet omkring revisionsudgiften opstår altid ved et projekts sidste statusrapport. Hvis ikke projektet bogfører den forventede revisionsudgift for statusrapportperioden, inden statusrapporten indsendes, kommer tilskudsmodtager selv til at betale revisionsudgiften. Årsagen hertil er, at projektet uanset om revisionsudgiften er bogført eller ej, vil blive fratrukket 2 % af socialfondstilskuddet i udbetalingen.

I praksis kan situationen illustreres med følgende eksempel:


Et projekt indsender sin sidste statusrapport. Rapporten indeholder tkr. 1.000 i deltagermedfinansiering, tkr. 980 i udgifter og ingen udgifter til socialfondsrevision. Statusrapporten viser, at projektet skal modtage tkr. 980 i socialfondsstøtte. Når betalingen kommer fra socialfondskoordinatoren er der kun tkr. 960, fordi der er tilbageholdt tkr. 20, svarende til 2 % af den beregnede socialfondsstøtte på tkr. 980.


For dem, som ikke mener, at tkr 20 betyder noget, er det ikke et problem. For os andre er det.

Når først den sidste statusrapport er godkendt og udbetalingen er sket, er de tkr. 20 tabt. Det skyldes, at projektet ikke må efterpostere.


 
LxP Guiden - et beskyttet område på www.lxpconsulting.dk

LxP Guiden - en service til kunder og samarbejdspartnere
LxP Consulting har udarbejdet et beskyttet område på vores hjemmeside, som er tilgængeligt for vores kunder og samarbejdspartnere, der beskæftiger sig med Socialfonden. De Projektadministrerende Enheder (PAE) har for eksempel mulighed for at få adgang hertil.

De beskyttede sider er endnu under opdatering, men der er dog materiale at hente, hvis man interesserer sig for LxP Consulting's løsning på efterposteringsproblematikken. Vi har udarbejdet et efterposteringsmodul, som løser denne problematik. Endvidere er der inspiration at hente, hvis man beskæftiger sig med evaluering af et projekt.


Sidste nyt i LxP Guiden:

Normtimemodul og vejledning
LxP Consulting har udarbejdet et Normtimemodul, som gør at projekterne nemt kan opgøre normtimer for en deltager. Den simple vejledning som skal følges ved anvendelse af Normtimemodulet, sikrer at projektet fremskaffer dokumentation for de opgjorte normtimer. Normtimemodul og vejledning er placeret under LxP Guiden, indtil AMS eller individuelle socialfondsadministrationer godkender anvendelsen. Vi anvender den på vores egne kunder, fordi det i dag er det eneste og mest korrekte værktøj til opgørelse af normtimer for en deltager.

Hvis du er kunde eller samarbejdspartner og endnu ikke har adgang til LxP Guiden, kan du sende en mail til
vores info-mail. Du finder guiden her.


KL's sociale temamøde i Aalborg Kongres og Kultur Center LxP Consulting deltog med en stand på KL's sociale temamøde 2003
LxP Consulting deltog med en stand ved KL's sociale temamøde, som foregik i Aalborg Kongres og Kultur Center den 8. og 9. maj. Temamødet havde overskriften: "Socialpolitiske udfordringer - et kig i krystalkuglen". Der deltog over 1400 lokalpolitikere og udvalgsmedlemmer fra 200 danske kommuner i mødet.

Temamødet var en enestående mulighed for, at LxP Consulting kunne statuere et eksempel på, hvordan det offentlige og det private arbejder sammen. I fremtidsperspektiv er netop samarbejdet mellem offentlig og private virksomheder et fokuspunkt, som anvendes i højere og højere grad. Læs mere om KL's sociale temamøde her: www.kl.dk/temamøde
 

Processtyring - løbende forbedring af projektetØg læringsprocesserne i projektet
Ny konsulentydelse: Processtyring - løbende forbedring af projektet
LxP Consulting tilbyder konsulenthjælp til styring af læringsprocessen – med det formål at optimere læringen gennem projektperioden og derved opnå løbende forbedring af projektet.

I socialfondsprojekter er de mest interessante processer dem, der omhandler deltagerne og de personer, som arbejder med deltagerne. Disse processer foregår i forbindelse med undervisningsforløb, deltagerkurser, gruppearbejder, deltagervejledning, valg af praktikpladser, start på praktikpladser etc. og kan under ét kaldes læringsprocesser. For at kunne evaluere, tilrette og forbedre den enkelte læringsproces er det nødvendigt at udføre en procesevaluering.

Denne form for processtyring kan også kaldes procesevaluering med fokus på læringsprocessen – vi kalder det Processtyring – løbende forbedring af projektet, fordi det beskriver, hvad projektet opnår ved denne processtyring.

Et eksempel. Man kan forestille sig et projekt, som gentagne gange laver den samme fejl - selv om deltagerne påpeger det. Det vil i mange tilfælde medføre, at deltagerne mister interessen og motivationen for projektet, hvis de ikke føler, de bliver hørt.

De værktøjer og metoder, vi bruger, kan endvidere bidrage til at højne niveauet i den afsluttende projektevaluering, som ikke må forveksles med procesevaluering.

De løbende evalueringer bruges til at
 

finde ud af, hvad der er godt og mindre godt

få løbende tilretning af processen

fortælle underviserne, hvordan deltagerne opfatter deres indsats

tjekke tilskudsmodtagerens (projektets) serviceniveau

få input til nye aktiviteter

give samlet overblik over, hvordan projektets aktiviteter går

Den væsentligste årsag til at indføre processtyring på læringsprocesserne er, at denne indsats øger læringen hos den enkelte, samtidig med at projektet forbedres løbende. De løbende procesevalueringer gør, at undervisning og aktiviteter kan forbedres og tilrettes, mens projektet er aktivt. Derudover inddrages projektmedarbejdere og deltagere i beslutningsprocesser, hvilket ofte fører til mere engagement og motivation og deraf følgende en øget produktivitet og kvalitet.

Læs meget mere om de forskellige værktøjer, metoder og undervisningsforløb, som LxP Consulting har udarbejdet til løbende evaluering af processen. Klik her for yderligere information om processtyring.


 
Formidlingsydelse

Hjemmeside

Pakkeløsning

 

 

 

Brochure

Billig information

Ny konsulentydelse: Formidling
LxP Consulting tilbyder at tage sig af dele af projektets formidlingsmæssige aktiviteter. Vi kan med forholdsvis få ressourcer udarbejde en hjemmeside og en brochure om projektet.


Hjemmeside

Som led i videndeling og erfaringsspredning omkring et projekt, som modtager støtte fra offentlige fonde og puljer, er en hjemmeside ofte en effektiv løsning. Den giver projektdeltagere, samarbejdspartnere og den øvrige offentlighed adgang til informationer om projektet døgnet rundt og fra enhver geografisk placering, blot man har en internetopkobling.

LxP Consulting tilbyder en pakkeløsning i forbindelse med udarbejdelsen af en hjemmeside. Derudover er det muligt at få tilkoblet et antal tillægsmoduler, som beskrives nedenfor. Vi tilbyder endvidere i samarbejde med kunden at sammensætte en individuel løsning.

Selve tekstindholdet på hjemmesiden bør hovedsagligt udfærdiges af kunden selv. LxP Consulting leverer en skabelon, som kan suppleres med en tillægsydelse omhandlende udarbejdelse af indhold på hjemmesiden.

LxP Consulting vil afklare med kunden, hvilken struktur, baggrund, design, grafik mv., der skal være på hjemmesiden. Vi anvender redigeringsværktøjet Microsoft FrontPage – som minder en del om Word. Hvis det ønskes, baseres hjemmesiden på en smart menu, som er udarbejdet i et java-script eller en java-applet. Eksempler herpå kan være en såkaldt dropdown-menu, hvor undermenuerne kommer frem, når musen føres hen over knapperne. Det kan enten være en lodret menu i venstre side eller en vandret menu i toppen af skærmbilledet, hvor knapperne lyser op og bevæger sig, når der klikkes herpå.

Brochure
Et projekt, som modtager støtte fra offentlige fonde og puljer, har ofte et stort behov for at formidle og informere om de deltagere og aktiviteter, der er i projektet. Det kan være, man ønsker at promovere projektet over for potentielle praktikvirksomheder i lokalområdet. Det kan også være en del af erfaringsudvekslingen med samarbejdspartnerne.

Udarbejdelsen af en brochure er en nem og forholdsvis billig måde at informere på. Dertil kommer at brochuren er yderst effektiv til at få sit budskab og sin historie frem til målgruppen. Der er mange mulige målgrupper for en brochure:  

  • Projektdeltagere

  • Projektmedarbejdere

  • Potentielle og aktuelle praktikvirksomheder

  • Lokalsamfund og offentlighed

  • Samarbejdspartnere

LxP Consulting tilbyder at konstruere og producere en brochure til projektet. Målgruppen for brochuren kan være én eller flere af ovennævnte parter – eller helt andre efter projektledelsens ønsker.

Teksten i brochuren udarbejdes i samarbejde med projektets medarbejdere. Ved en decideret informationsbrochure kan projektansøgningen være en god kilde. LxP Consulting er ansvarlig for at indsamle tekst og sætte indholdet op i skabelonen til brochuren.

LxP Consulting afklarer i tæt samarbejde med kunden, hvilken struktur, farver, design, grafik mv., der skal være i brochuren. Vi sætter brochuren op i Microsoft Word og konverterer det til Adobe Acrobat pdf-format. Projektet modtager et eksemplar af brochuren i elektronisk form, som eventuelt kan bruges til at placere på projektets hjemmeside. Selve trykningen af brochuren arrangerer LxP Consulting med en underleverandør. Vi allierer os med det bedste og billigste trykkeri.


 
Debatforum for dig, som har med Socialfonden at gøre Nyt debatforum om Socialfonden
På LxP Consulting's hjemmeside er der oprettet et nyt debatforum, hvor du kan tage del i debatten om Socialfonden. Klik på www.lxpconsulting.dk a Værd at vide a Om Socialfonden a Debatforum.

Vi håber at få gang i en frugtbar og konstruktiv debat om alt det, som rør sig omkring projekter, der får støtte fra Socialfonden. Har du en problemstilling, du gerne vil have drøftet, så skriv et indlæg i debatforummet. Debatforummet er stadig under konstruktion. Det vil løbende blive forbedret med nye tiltag og diskussionsemner.

 
Næste nyhedsbrev

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev
Næste nyhedsbrev
I næste nyhedsbrev stilles der blandt andet skarpt på:

1. FAQ'er hos socialfondsrevisionen - er de ajour med gældende praksis?
2. Få en introduktion til EU's strukturfonde og programmer
3. Deltagerfolder - hvad er det og hvilken funktion har denne?

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev
Hvis du ikke er tilmeldt vores nyhedsbrev, kan du gøre det her:
www.lxpconsulting.dk/nyhedsbrev.htm

Hvis du er tilmeldt og ønsker at blive afmeldt, skriver du en mail til vores info-mail, hvor du i emnefeltet skriver "Afmeld nyhedsbrev". I mailen skriver du, hvilken virksomhed eller organisation du kommer fra.


 

 
 

Med venlig hilsen

LxP Consulting

 
 

Copyright © LxP Consulting