LxP Consulting
Bredgade 25A, 1. sal
1260 København K
 

Tlf.: 96 330 340
Fax: 96 330 341
CVR: 2673 4673
lxp.dk

21. oktober 2003

  Nyhedsbrev 4, Oktober 2003  
 Indhold
i nyhedsbrev


I dette nyhedsbrev kan du læse om:

1. Moms og Socialfondsprojekter - momsfradrag er ikke tilladt
2. Mød LxP Consulting på Socialchefernes Årsmøde 2003
3. Deltagermedfinansiering i form af spørgeskemaundersøgelser og interviews
4. Indtægter kontra medfinansiering - en vigtig sondring
5. Næste nyhedsbrev
6. Tilmeld/afmeld nyhedsbrev

 

 
Ingen momsfradrag,
men støtte til moms!
Kommuner og Amtskommuner er undtaget!

Sammenhæng med
FAQ om moms
 

1. Moms og socialfondsprojekter - momsfradrag er ikke tilladt

LxP Consulting har i samarbejde med en kunde indhentet en afgørelse med klagevejledning hos ToldSkat København. Afgørelsen går på, om en tilskudsmodtager (socialfondsprojekt) har ret til at få afholdt moms på udgifter vedrørende socialfondsprojektet, tilbagebetalt af ToldSkat. Afgørelsen er entydig.

Tilskudsmodtager betaler ikke moms for at få socialfondstilskuddet, og derfor kan tilskudsmodtager heller ikke få tilbagebetalt moms på udgifter, der er afholdt for at modtage tilskuddet - dvs. udgifter der går til socialfondsprojektet.

LxP Consulting har altid været af denne overbevisning og har rådgivet vores kunder til ikke at kræve afholdt moms vedrørende udgifter til socialfondsprojektet tilbagebetalt fra ToldSkat. Vi har set frem til denne afgørelse fra ToldSkat for at få behørig argumentation for vores fortolkning af momsreglerne samt momsens støtteberettigelse i socialfondsprojekter.

Ifølge EU-kommissionen er moms vedrørende socialfondsprojekter støtteberettiget, jf. Kommissionens Forordning 1685/2000, bilag 1, regel nr. 7, stk. 1 til 4, med mindre den kan tilbagebetales til tilskudsmodtager.

De danske socialfondsregler i Bek. nr. 133 indeholder ikke bestemmelser om, hvorvidt moms er en støtteberettiget udgift eller ej. Derfor bestemmer den bevilgende myndighed, om moms er støtteberettiget eller ej. I yderste konsekvens kan ansøgningsbudgettet have indflydelse på, om moms er støtteberettiget eller ej, hvis det fremgår heraf, om de budgetterede udgifter er inkl. eller ekskl. moms.


Undtagelsen - kommuner og amtskommuner

Afgørelsen fra ToldSkat København vedrører ikke kommuner og amtskommuner, som afholder socialfondsprojekter. Den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning gør, at særlige omstændigheder gælder for kommuner og amtskommuner.


Sammenhæng med gældende FAQ om moms

I den gældende FAQ om moms anføres det, at tilskudsmodtagers eksisterende momspligtige henholdsvis momsfrie aktiviteter har indflydelse på, om indgående moms på udgifter til socialfondsprojektet kan refunderes af ToldSkat. Denne sondring er vi ikke enige i, og afgørelsen fra ToldSkat København understøtter vores holdning. Bemærk, at der i situationer, hvor socialfondsprojektet genererer en regnskabsmæssig indtægt, skal foretages en vurdering af registrering og indrapportering af moms til ToldSkat.

Ovenstående er blot nogle elementer i håndteringen af moms vedrørende socialfondsprojekter. Øvrige elementer, som håndtering af moms ved medfinansiering, og håndtering af tidligere fradraget moms, som, hvis den tilbagebetales, i realiteten er støtteberettiget, kan give anledning til mange spørgsmål.

Vi står gerne til rådighed for en uforpligtende samtale om håndtering af moms vedrørende socialfondsprojekter.

 


 
Socialchefernes
årsmøde 2003


 

2. Mød LxP Consulting på Socialchefernes Årsmøde 2003

Fra søndag den 26. til tirsdag den 28. oktober 2003 vil LxP Consulting være at finde på Socialchefernes Årsmøde 2003, som foregår på Radisson SAS Hotel i Århus. Kom forbi vores stand og hør om vores ydelser og om dine muligheder for at søge støtte og tilskud. Læs mere om Socialchefernes Årsmøde 2003 på hjemmesiden for Foreningen af Socialchefer i Danmark: Klik her.
 


 
Spørgeskema-undersøgelser og interviews 3. Deltagermedfinansiering i form af spørgeskema-undersøgelser og interviews

Denne form for deltagermedfinansiering er en forlængelse af den såkaldte Stormødefunktion. Ifølge gældende FAQ kan Stormødefunktionen anvendes, når en projektdeltager ikke sammenlagt har mere end 16 timer på projektet. Fordelen ved Stormødefunktionen er, at der er væsentligt færre krav til deltagerdokumentationen, herunder deltagermedfinansieringen.

Som navnet "Stormødefunktion" antyder, kan funktionen anvendes ved stormøder, konferencer og lignende. Gældende FAQ anfører ikke begrænsninger i anvendelsen af Stormødefunktionen til eksempelvis stormøder og konferencer. På nuværende tidspunkt er der derfor ikke regler for, om stormødefunktionen kan anvendes til spørgeskemaundersøgelser og interviews i situationer, hvor de adspurgte eller interviewede sammenlagt deltager i projektet i 16 timer eller mindre.

Vi anbefaler derfor alle tilskudsmodtagere, som har anvendt eller påtænker at anvende spørgeskemaundersøgelser eller interviews under Stormødefunktionen, at få en godkendelse af denne anvendelse hos socialfondskoordinatoren.
 

 
Indtægter eller kontant medfinansiering

 
4. Indtægter kontra medfinansiering - en vigtig sondring

Nærværende handler ikke om deltagermedfinansiering, men om medfinansiering kontra indtægter, i form af kontante bidrag fra det private og offentlige.

Vi har stillet Socialfondsrevisionen følgende spørgsmål: "Hvordan defineres og skelnes mellem indtægter og kontant medfinansiering for et socialfondsprojekt?"

Socialfondsrevisionen har givet følgende præcise svar:
"Kontant medfinansiering er et tilskud til projektet, som sker uden at projektet skal levere en ydelse/produkt til gengæld. Bogføres under kontogrupperne 5000 til og med 8000. Indtægter er de indtægter som projektet genererer ved salg af ydelser og produkter, herunder deltagergebyrer mv. Bogføres under kontogruppe 9000."

Det er vigtigt at forstå, at kontant medfinansiering har en meget anderledes indflydelse på socialfondsstøtten, end indtægter har. Dog har sondringen kun økonomiske konsekvenser for projekter med lav deltagermedfinansiering.

Indtægter i form af deltagergebyrer er ikke ualmindelige for socialfondsprojekter. Desværre opfatter mange tilskudsmodtagere disse deltagergebyrer som kontant medfinansiering og ikke indtægter.

Forskellen mellem kontant medfinansiering og indtægter kan bedst illustreres med to regneeksempler. I begge eksempler som får 50% støtte fra Socialfonden, er der tkr. 100 i deltagermedfinansiering og tkr. 1.000 i udgifter, som giver tkr. 1.100 i samlet støttegrundlag. I begge eksempler tilføres projektet tkr. 500. I eks. 1 tilføres de tkr. 500 i form af kontant medfinansiering, og i eks. 2 tilføres de tkr. 500 i form af indtægter.
 
(i 1.000 kr.) Eks. 1 Eks. 2
Deltagermedfinansiering 100 100
Udgifter 1.000 1.000
Indtægter 0 -500
Støttegrundlag i alt 1.100 600
     
Deltagermedfinansiering 100 100
Kontant medfinansiering 500 0
Socialfondsstøtte 500 300
Egenfinansiering 0 200
Finansiering i alt 1.100 600

Konsekvensen af, at de tkr. 500 tilføres i form af indtægter, er, at tilskudsmodtager selv skal betale for tkr. 200 udgifter i projektet. Hvis deltagermedfinansieringen i eks. 2 havde været tkr. 500 ville der ikke være egenfinansiering.

Hvis du som tilskudsmodtager er i tvivl om, hvorvidt en medfinansiering skal kategoriseres som en kontant medfinansiering eller en indtægt, skal du spørge din socialfondskoordinator. Det er vigtigt at få dette forhold afklaret så hurtigt som muligt.


 
Næste nyhedsbrev


 
5. Næste nyhedsbrev
I næste nyhedsbrev stilles der blandt andet skarpt på:

1. Samarbejdspartner eller leverandør medfører kostpris eller markedspris
2. Opdatering omkring efterposteringsreglerne
3. Deltagersagsmapper - hvad er dette, og hvilken funktion har disse.
 

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev

6. Tilmeld/afmeld nyhedsbrev
Hvis du ikke er tilmeldt vores nyhedsbrev, kan du gøre det her:
www.lxpconsulting.dk/nyhedsbrev.htm

Hvis du er tilmeldt og ønsker at blive afmeldt, skriver du en mail vores info-mail, hvor du i emnefeltet skriver "Afmeld nyhedsbrev". I mailen skriver du, hvilken virksomhed eller organisation du kommer fra.


 

 
 

Med venlig hilsen

LxP Consulting

 
 

Copyright © LxP Consulting