LxP Consulting
Bredgade 25A, 1. sal
1260 København K
 

Tlf.: 96 330 340
Fax: 96 330 341
CVR: 2673 4673
lxp.dk

17. juni 2004

  Nyhedsbrev 6, juni 2004  
 


Indhold
i nyhedsbrev


I dette nyhedsbrev kan du læse om:

1. LxP Consulting ansætter ny medarbejder
2. Aktuelle ansøgningsfrister til Socialfonden (Mål 2 og 3)
3. Fremtiden for EU's fonde og puljer, herunder Socialfonden
 

 
Nyansættelse
 

1. LxP Consulting ansætter ny medarbejder
LxP Consulting har gennemgået en stor udvikling, siden grundlægger Lars Pedersen startede firmaet i august 2002. For at imødekomme den stigende efterspørgsel på vores ydelser udvider vi medarbejderstaben med endnu en fuldtidsansat konsulent.

Vi vil gerne byde velkommen til vores nye kollega, som hedder Karin Stevnhoved. Karin ansættes som konsulent medio juni 2004 og tilknyttes firmaets kontor i Tårnby. Karins primære arbejdsopgaver bliver at assistere på området med projektadministrationsydelser.


Karin Stevnhoved har arbejdet hos Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler og har her specialiseret sig i administration. Karin har gennem de seneste år været bestyrelsesmedlem i Arbejderbevægelsens Internationale Forum
og skræddernes Fagforening.

Karin bliver den tredje fuldtidsmedarbejder i LxP Consulting. Inden udgangen af 2004 er det vores mål, at endnu en fuldtidsmedarbejder er tilknyttet firmaet.
 


 
Ansøgningsfrister


 

2. Aktuelle ansøgningsfrister til Socialfonden (Mål 2 og 3)
LxP Consulting har netop opdateret listen over ansøgningsfrister i under de forskellige programmer og i de forskellige amter i Danmark. Bemærk den specielle ansøgningsrunde under Mål 2-programmet, Kvalitetsoptimering, hvor ansøgningsfristen er 22. oktober 2004 uanset hvilken region projektet tilhører.
Hvis du er interesseret i at indsende en ansøgning til Socialfonden, kan vi hjælpe med at udforme den. Vi kræver altid at ansøger til selv udvikler ideerne, og koncentrerer vores hjælp til at omhandle budgettering, sparring og eliminering af typiske fejl og mangler. 

Se ansøgningsfristerne ved at klikke her. Kontakt LxP Consulting, hvis du har spørgsmål til ansøgningsproceduren.

 


 
Fremtiden inden for EU's fonde og puljer

2007-2013
3. Fremtiden for EU's fonde og puljer, herunder Socialfonden
Drøftelserne om fremtiden for EU's fonde og puljer er i fuld gang. Puljerne, herunder Den Europæiske Socialfond, er indtil videre fastlagt frem til og med 2006. Forhandlingerne gælder perioden 2007-2013.

Den 10. og 11. maj 2004 afholdte Europa-Kommissionen det tredje samhørighedsforum med henblik på at drøfte et forslag til en revideret samhørighedspolitik i EU-landene. Samhørighedspolitikken omhandler anvendelsen af EU's strukturfonde, herunder Socialfonden. Over 1000 repræsentanter fra EU's medlemslande, lokale og regionale myndigheder, EU-institutionerne mv. var samlet i Bruxelles til begivenheden.

Det er Kommissionens forslag at 336,3 mia. Euro skal anvendes i perioden 2007-2013. Hovedlinierne i Kommissionens forslag til en revideret samhørighedspolitik er som følger. Kommissionen foreslår tre mål og ingen yderligere fællesnationale initiativer:

1. Konvergens
2. Regional konkurrencedygtighed og beskæftigelse
3. Territorialt samarbejde

Konvergens angår EU's mindst udviklede regioner, dvs. de regioner hvis BNP er mindre end 75% af EU-gennemsnittet. Dette initiativ erstatter det nuværende Mål 1. Dette mål kommer således primært til at dække de nye medlemslande. Ca. 78 % af den samlede støtte vil gå til dette mål.

Regional konkurrencedygtighed og beskæftigelse
kan ses som en sammenlægning af de nuværende Mål 2 og 3. Dette initiativ angår alle regioner minus de mindst udviklede, som nævnt ovenfor, idet Kommissionen ikke forudser at afgrænse regionerne, som det er tilfældet med det nuværende Mål 2. Støtten vil blive tildelt via regionale og nationale programmer. Nationale programmer vil bidrage til at implementere den Europæiske Beskæftigelsesstrategi med fokus på uddannelse, flere jobs og lettere adgang til arbejdsmarkedet for de svageste og blive finansieret udelukkende af Socialfonden. Ca. 18 % af den samlede støtte, heraf 50 % fra henholdsvis regional- og socialfonden vil gå til dette mål, hvilket svarer til den støtte, der i dag tildeles under Mål 2 og 3.

Territorialt samarbejde
skal bygge på de positive erfaringer fra Interreg og angår alle regioner. Dels grænseområder inkl. maritime grænser, dels transnationalt samarbejde, dvs. det nuværende Interreg IIIA og B. Ca. 4% af den samlede støtte vil gå til dette mål, hvilket er en fordobling af det beløb, der i dag fordeles under Interreg.

Leader programmet vil ikke blive videreført, men vil i stedet indgå i et forslag til et program for Landdistriktsudvikling, som vil blive fremsat af landbrugskommissæren i juni 2004.

Hovedbudskaberne fra talerne på det tredje samhørighedsforum var: 

1.
Kommissionens forslag til en revideret samhørighedspolitik (som refereret ovenfor) er et godt udgangspunkt for den videre forhandling.

2. Spørgsmålet om budgettet bliver et vanskeligt punkt i forhandlingerne. Et flertal støttede fordelingen, som foreslået af Kommissionen, hvor regional konkurrencedygtighed og beskæftigelse tildeles 18 % af midlerne, dvs. regioner i de oprindelige 15 medlemslande, men et mindretal ønsker, at midlerne skal begrænses og kun anvendes til de mindst udviklede regioner i de nye medlemslande samt at dele af politikken kan re-nationaliseres.

3. Urban, dvs. midlerne til byer, skal styrkes om end under andet program.

4. Bred støtte til det nye mål for territorielt samarbejde samt til forslaget om nye Naboskabsprogrammer med ét instrument til grænseoverskridende samarbejde.

5. Der skal findes en passende balance mellem at sikre gennemførelsen af den overordnede strategi og ønsket om decentralisering.

6. Generelt set støtte til ønsket om forenkling og decentralisering.

7. Lovgivning skal være klar og enkelt og ikke ændres i løbet af perioden.

8. Samhørighedspolitikken skal koordineres med øvrige politikker såsom konkurrence, landbrug mv.

9. Der blev stillet spørgsmål ved, om der er tilstrækkelige midler til at det er realistisk at opnå de fastsatte mål.

10. Decentraliseringsbegrebet bør defineres bedre og gøres mere operationelt. Det skal sikres at de nye lande er parate til en decentral gennemførelse.

11. Bred støtte til én fond – ét program princippet.

12. Tidsplanen skal overholdes, hvilket betyder, at de nye regulativer for den kommende strukturfondsperiode (2007-2013) skal fremlægges inden EU-institutionerne holder sommerferie i august.

 

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev

4. Tilmeld/afmeld nyhedsbrev
Hvis du ikke er tilmeldt vores nyhedsbrev, kan du gøre det her:
www.lxpconsulting.dk/nyhedsbrev.htm

Hvis du er tilmeldt og ønsker at blive afmeldt, skriver du en mail vores info-mail, hvor du i emnefeltet skriver "Afmeld nyhedsbrev". I mailen skriver du, hvilken virksomhed eller organisation du kommer fra.


 

 
 

Med venlig hilsen

LxP Consulting

 
 

Copyright © LxP Consulting