LxP Consulting
Bredgade 25A, 1. sal
1260 København K
 

Tlf.: 96 330 340
Fax: 96 330 341
CVR: 2673 4673
lxp.dk

31. oktober 2004

  Nyhedsbrev 7, oktober 2004  
 


Indhold
i nyhedsbrev


I dette nyhedsbrev kan du læse om:

1. Evaluering af stort projekt hos Ledernes Hovedorganisation
2. Status på Socialfonden 2007-2013
3. Nye og venligere rapporteringsfrister er måske på vej
4. Combo IT's socialfondsprojekt skal evalueres
 

 
LxP er tilknyttet som evaluator på et stort socialfondsprojekt, som har Ledernes Hovedorganisation som tilskudsmodtager. 

1. Evaluering af stort projekt hos Ledernes Hovedorganisation
Ledernes Hovedorganisation er tilskudsmodtager på et stort projekt, som er støttet af Den Europæiske Socialfonds centrale administration i Danmark. Projektet, som har fået navnet Lederens JobKompetence, har rekrutteringsfirmaerne AS/3 og Mercuri Urval som hovedleverandører med kurser.

Projektledelsen hos Ledernes Hovedorganisation har tilknyttet LxP Consulting som ekstern evaluator på projektet.

Målgruppen for projektet er afgrænset til opsagte ledere +50 år, som dels har en betydelig overledighed, og dels har meget svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, når de først er blevet ledige. Målet for projektet er at sætte fokus på udvikling af disse lederes jobkompetence med henblik på at udvikle deres employability, dvs. deres markedsværdi på arbejdsmarkedet. Med en fremrykket indsats i opsigelsesperioden vil projektet - med afsæt i 2 forskellige genplaceringsforløb:

1) Sikre deltagerne et fremadrettet forløb mod et nyt job og dermed undgå, at de når at overgå til dagpengesystemet.

2) Udsøg viden om hvilke tiltag der skal til for at overvinde en række barrierer af både personlig, holdningsmæssig, kompetencemæssig og handlingsmæssig karakter.

3) Omsætte denne viden til en håndbog, med forslag til konkret handlinger, værktøjer og metoder til kompetence-  og karriereudvikling af seniorledere.

Der er mange og ambitiøse mål sat op for projektet.
Det formentlig mest målbare mål handler om, at 70 procent af deltagerne er i arbejde ca. tre måneder efter, at de er færdige på projektet. Konsulentfirmaerne, som varetager genplaceringsforløbene, tror på en indfrielse af målene. Evalueringen tager blandt andet fat i opfyldelsen af målene.

Spørgsmål om evalueringen kan rettes til:
Kommunikationskonsulent og ansvarlig evaluator, Peter Rosendal Frederiksen


Læs mere på Ledernes hjemmeside:
http://www.lederne.dk/Nyt_job/Lederens_Jobkompetence.html

Projektets hjemmeside under Socialfonden:
www.lederens-jobkompetence.socialfonden.net


 
Status på forhandlingerne om fremtiden inden for EU's fonde og puljer

2007-2013

 

2. Status på Socialfonden 2007-2013
Som det fremgår af Socialfondens officielle hjemmeside, begynder der at tegne sig et billede af Socialfonden fra 2007-2013. Forhandlingerne i Bruxelles foregår stadig, og Kommissionen har fremsat forslag til den generelle forordning for struktur- og samhørighedsfondene, herunder altså Socialfonden. Den endelige vedtagelse - med ingen eller få ændringer til forslaget - forventes at blive afsluttet i løbet af 2005.

Det nye Mål 1 får undertitlen "Konvergens - vækst og beskæftigelse". Fokus for denne fond bliver de mindst udviklede stater og regioner i EU. I øjeblikket ser det ud til, at de nye medlemsstater bliver en stor aftager af denne fond.

Det nye Mål 2 kaldes "Regional konkurrenceevne og beskæftigelse". Fokus i denne fond er projekter i områder, som umiddelbart ikke kan opnå støtte under Mål 1.

Endelige har Kommissionen vedtaget et forslag til et nyt program, kaldet PROGRESS. Det omfatter fire eksisterende handlingsprogrammer, og dækker fem nye områder: Beskæftigelse, social beskyttelse og integration, arbejdsforhold, ikke-forskelsbehandling og mangfoldighed samt ligestilling mellem mænd og kvinder.

Læs mere på www.socialfonden.dk under Nyheder eller på Kommissionens ESF website.

De økonomiske rammer for det enkelte medlemsland, og således Danmark, er ikke kendt endnu. Disse rammer indgår i budgetforhandlingerne, som først forventes afsluttet i 2006. Når rammerne er på plads, igangsætter de danske myndigheder udforskningen af anvendelsesmulighederne af det socialfondsbeløb, som Danmark tildeles. Den fordelingspolitik og geografiske fordelingsmodel vi kender i dag, vil selvsagt ikke kunne eksistere i 2007. Dels på grund af strukturreformen og dels på grund af det foreliggende forordningsforslag.

 


 
Måske nye frister for rapportering til Socialfonden på vej 3. Nye og venligere rapporteringsfrister måske på vej
Der er med stor sandsynlighed ændringer på vej til den nuværende bekendtgørelse 133 af 1. marts 2001, som repræsenterer de nationale socialfondsregler for tilskudsmodtagere.

Vi har forstået, at det væsentligste forslag til ændring i bekendtgørelsen vedrører rapporteringstidspunkterne for statusrapporterne. Således skulle rapporteringsfristen omkring årsskiftet - dvs. i januar - forlænges med omkring 2 uger og de to øvrige frister i maj og august med omkring en uge.

Vi er ikke klar over, om og eventuelt hvornår ændringerne træder i kraft, men vurderer det sandsynligt, at ændringerne er trådt i kraft inden næste statusrapportering.

Spørgsmål om nyheden kan rettes til:
Chefkonsulent Lars Pedersen

 

 
Evaluering af Combo IT's socialfondsprojekt 4. Combo IT's socialfondsprojekt skal evalueres
LxP Consulting har indgået aftale med it-virksomheden Combo IT om at evaluere projektet Den fleksible matrixorganisation, der modtager støtte fra Den Europæiske Socialfond. Projektet handler om kompetenceudvikling af de ansatte i forbindelse med overgangen til en ny matrixorganisation i virksomheden.


Spørgsmål om evalueringen kan rettes til:
Kommunikationskonsulent og ansvarlig evaluator, Peter Rosendal Frederiksen

 

 

Tilmeld/afmeld nyhedsbrev

5. Tilmeld/afmeld nyhedsbrev
Hvis du ikke er tilmeldt vores nyhedsbrev, kan du gøre det her:
www.lxpconsulting.dk/nyhedsbrev.htm

Hvis du er tilmeldt og ønsker at blive afmeldt, skriver du en mail os, hvor du i emnefeltet skriver "Afmeld nyhedsbrev". I mailen skriver du, hvilken virksomhed eller organisation du kommer fra.


 

 
 

Med venlig hilsen

LxP Consulting

 
 

Copyright © LxP Consulting